Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Toma Food Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8, 06-500 Mława

NIP 5252545836 , REGON 14648660100000

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: j. w. lub email: iod@endorfina.shop

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w celu wykonania umowy sprzedaży, jak i w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do krajów trzecich.
  2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedawcę polegają na ewidencjonowaniu sprzedaży towarów oraz realizacji roszczeń Sprzedawcy wynikających z zawieranych transakcji.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania w ramach oferowanych przez Sprzedawcę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych. Sprzedawca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Kupującym.
  4. Administrator przetwarza pozyskane dane w zakresie, w jakim zostały mu one udostępnione.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Administrator zapewnia adekwatne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  • Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

  • kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.