Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Toma Food Sp. z o.o. Ul. Chełmska 19/21 lok. 503, 00-724 Warszawa.

NIP 5252545836 , REGON 14648660100000

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: j. w. lub email: iod@endorfina.shop

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w celu wykonania umowy sprzedaży, jak i w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do krajów trzecich.
  2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedawcę polegają na ewidencjonowaniu sprzedaży towarów oraz realizacji roszczeń Sprzedawcy wynikających z zawieranych transakcji.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania w ramach oferowanych przez Sprzedawcę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych. Sprzedawca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Kupującym.
  4. Administrator przetwarza pozyskane dane w zakresie, w jakim zostały mu one udostępnione.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Administrator zapewnia adekwatne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.