REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.endorfina.shop

 • 1 DEFINICJE
 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. SPRZEDAWCA – spółka pod firmą Toma Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres ul. Graniczna 8, 06-500 Mława, NIP: 525-254-58-36, REGON: 14648660100000, KRS 0000445214
 3. SKLEP INTERNETOWY – portal internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem www.endorfina.shop, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
 4. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 6. KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
 7. KONTO – podstrona Sklepu internetowego chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 8. UŻYTKOWNIK – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Sklepie internetowym.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2 ZASADY OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.endorfina.shop.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień, co następuje przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.endorfina.shop prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 5. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także prawa i obowiązki powstałe w trakcie realizacji Zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Kupującego ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej sklepu. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 8. Sprzedawca może gromadzić adresy IP Kupujących oraz klientów odwiedzających stronę sklepu. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Sprzedawcę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Sprzedawcy, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 9. Kupujący zobowiązany jest do zaniechania dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym www.endorfina.shop są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę Sklepu internetowego / telefonicznie / drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i (lub) prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuję się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, co jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja przez Kupującego Regulaminu oraz Polityki prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.
 7. Kupujący w procesie składania Zamówienia może zgłosić żądanie otrzymania Faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub być przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Zgłoszenie żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi jednocześnie zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Wobec braku żądania wystawienia faktury VAT Sprzedawca wystawi paragon fiskalny.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych osobowych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania – w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy. Kupującego ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem do osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zależny jest od sposobu płatności za Zamówienie. W przypadku płatności przelewem na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuję po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy.
  W przypadku płatności “za pobraniem (płatność przy odbiorze)”, oraz w przypadku ekspresowych płatności elektronicznych (w tym płatność kartą), rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuję w ciągu trzech dni roboczych.
 12. Sprzedawca odmawia realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
 • Kupujący podał dane niekompletne, uniemożliwiając realizację Zamówienia.
 • towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia.
 • Sprzedawca nie ma możliwości zrealizować Zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru).
 1. W przypadkach wymienionych w ust. 12 Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie (w terminie 5 dni roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia, powiadomić o tym Kupującego drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku gdy Kupujący uiścił już zapłatę za Zamówienie, Sprzedawca zwróci mu pełną kwotę w terminie kolejnych 5 dni roboczych.
 • 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi kurierskie, za pośrednictwem DPD, InPost Paczkomat, Impost Kurier. Istnieje możliwość ewentualnego odbioru osobistego Zamówienia w lokalizacjach lub lokalizacji wskazanej / uzgodnionej przez /z Toma Food Sp. z o.o.

 1. Towar zostanie dostarczony bez zbędnej zwłoki. Wskazany przy danym Towarze strony serwisu czas dostawy jest orientacyjny i dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), określonymi w pozycji: „koszty dostawy”. Kupujący ma możliwość zapoznania się z cennikiem w każdym czasie, za pośrednictwem linku – (Koszty i sposoby płatności).
 3. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 4. Darmowe wysyłki obejmują zamówienia powyżej 199,00 zł wyłącznie z DPD kurier, InPost paczkomat, InPost kurier.
 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Płatność za zamówiony Towar może być zrealizowana:

– za pobraniem (przy odbiorze towaru),

– za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.

– w gotówce, w przypadku odbioru osobistego.

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub Faktura VAT (po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu Zamówienia.)
 • 6 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego, należy kierować na adres Toma Food sp. z o. o., ul. Graniczna 8, 06-500 Mława, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@endorfina.shop, lub przy wykorzystania formularza kontaktowego.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Toma Food Sp. z o.o., ul. Graniczna 8, 06-500 Mława, na adres poczty elektronicznej reklamacje@endorfina.shop, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.
 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
 1. Kupujący może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż preferowany przez Sprzedającego (zwykły sposób dostawy), Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego kosztów ponad koszt przesyłki zwykłej.
 3. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci Kupującemu całość otrzymanej od Kupującego płatności.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane w terminie 14 (czternastu) dni od daty odbioru Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone, na adres poczty elektronicznej reklamacje@endorfina.shop lub pisemnie na adres Toma Food sp. z o. o., ul. Graniczna 8, 06-500 Mława
 6. Kupujący posiadający Konto w Sklepie internetowym mogą dokonać zwrotu wypełniając formularz znajdujący się w zakładce STREFA KLIENTA.
 7. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 3 (trzech) dni od daty, w której Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem.
 8. Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku towarów spożywczych (suplementy diety) otworzenie opakowania wyłącza prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy możliwe jest jedynie w sytuacji gdy towar posiadał będzie wadę.  
 9. Przesyłka ze zwracanym towarem powinna zawierać informację „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Toma Food Sp. z o.o., ul. Graniczna 8, 06-500 Mława
 10. Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania, według uznania Sprzedającego.
 11. Zwracany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których:
 • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca powinien poinformować przy składaniu zamówienia;
 • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 • przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.
 • 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Toma Food Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8, 06-500 Mława

NIP 5252545836 , REGON 14648660100000

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: j. w. lub email: iod@endorfina.shop

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w celu wykonania umowy sprzedaży, jak i w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do krajów trzecich.
 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedawcę polegają na ewidencjonowaniu sprzedaży towarów oraz realizacji roszczeń Sprzedawcy wynikających z zawieranych transakcji.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania w ramach oferowanych przez Sprzedawcę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych. Sprzedawca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Kupującym.
 4. Administrator przetwarza pozyskane dane w zakresie, w jakim zostały mu one udostępnione.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Administrator zapewnia adekwatne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w odniesieniu do umów zawieranych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający umieści na stronie Sklepu internetowego informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2020 r.